Mentalhundbeskrivning         Karaktertest      Funksjonsanalyse

FUNKSJONSANALYSE

 
Illustrasjon og copyright Lotta Syversen

 

GJENNOMFØRING AV MOMENTENE 1-12.

Moment 1. - Tilgjengelighet.

Hensikt. Å Beskrive hundens mulighet til å ta kontakt og besvare kontakt med fremmede personer.

Momentets utforming. Funksjonærer og tilskuere skal være på plass når hunden ankommer.

Gjennomføring.

- Hunden skal ha mulighet til uforstyrret å kunne ta kontakt med tilskuerne.

- Hvis hunden ikke viser interesse, hilser noe på hunden og snakker med den.

- Viser hunden forsiktighet, så treng deg ikke på. Snu siden mot og forsøk å stryke hunden på siden av

hodet.

- Unngå å sitte på huk og se hunden inn i øynene eller rekke hånden mot hunden. Reserverte hunder

oppfatter dette som en trussel.

- Avslutt når hunden tar eller besvarer kontakten, unnviker eller avviser den. Langvarige forsøk for å

nå en reservert hund kan hemme den i den fortsatte testen. 

Moment 2. - Lekelyst

Hensikt. "Varmer opp" og aktiviserer både hund og fører. I leken med en gjenstand kan hundenes lyst til å engasjere seg i samarbeidet også iakttas.

Gjennomføring. Momentet starter med at føreren velger en gjenstand og begynner leken. Testleder har flere lekegjenstander tilgjengelig. Det viktige er at hunden leker, ikke med hva. Interessen til hunden vekkes ved hurtig å gjemme gjenstanden bak ryggen. La den hurtig dukke fram igjen så hunden kan fange den i farten. Flukt og unna manøver vekker lettest lekelysten. Testleder påser at vi starter i jaktlek ikke i kamplek. Leken avsluttes ved at testleder/hundeføreren går i passivitet. 

Moment 3. - Jaktlyst. Prøven er todelt

Del 1.

Hensikt. Å teste hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte.

Momentets utforming. Sett ned 3 jernrør i marka, det første ca. 5 meter fra standplass. Rørene skal stå ca. 3 meter fra hverandre (bredde) og det skal være ca. 4 meter fra første til siste rør (lengde).

Ca. 12 meter fra det første røret, legges et 3 meter langt rør (10 cm i diameter). Dette må festes til bakken. Sett fast et hvit tøystykke i en lang line, ikke kortere en 30 meter. Legg linen i sikk-sakk mellom rørene og gjennom det liggende røret. Figuranten skal ha full fart når linen strekkes, på den måten får byttet full fart fra sitt gjemmested. Figuranten skal være i skjul for hunden, og ikke avsløres av vinden.

Gjennomføring. Byttet må ha stor fart og rykkvis flukt for å gi den riktige stimuleringen som kan utløse jakten. Hunden skal være på førerens høyre side frikoplet og fører holder hunden i halslenken. Hunden slippes når byttet er inne i det liggende røret og på testleders kommando ved at fører tar et skritt frem og slipper. Hunden skal ikke nå igjen byttet. Det er meget viktig at byttet stopper godt inne i det liggende røret.

Del 2.

Hensikt. Å teste hundens evne å intensitet i å gripe byttet.

Momentets utforming. Figuranten er skjult for hunden. Linen til byttet er stram. Hund og hundefører flytter seg frem til midt på det liggende røret og stiller seg på dets høyre eller venstre side. Dommerne og tilskuerne følger etter til standplass.

Gjennomføring. Figuranten løper raskt 15 meter. Når figuranten stopper gir han to rykk i linen. Føreren har hunden frikoplet på sin høyre side og holder hunden i halslenken. Hunden slippes når byttet har beveget seg ca. 12 meter på kommando fra testleder ved at hundefører tar et skritt frem og slipper. Hunden skal gis mulighet til å gripe byttet. 

Moment 4 - Jaktkamp – stort bytte.

Hensikt. På ny å teste hundens lyst til å springe etter et "bytte", men i en ny situasjon. Byttet er stort. Lysten og interessen kan forandres på grunn av byttets størrelse.

Momentets utforming. Det store byttet ageres av en figurant med forkledning av filt eller tøystykke, så stort at det dekker figuranten fra hode til føttene. Forkledningen holdes fast rundt kroppen for ikke å flagre under springmarsjen. 20 meter fra hunden starter figuranten fra et skjulested og flyr i sikk-sakk bort fra hunden. Omtrent ved fjerde "rykken" stopper figuranten i sittende stilling i ca. 3 sek. og fortsetter deretter i samme tempo til et utsett skjulested. Figuranten skal bare være delvis skjult fra standplass.

Gjennomføring. Hunden er frikoplet og føreren holder hunden i halslenken på sin høyre side og slipper på testleders kommando ved å ta et skritt frem og slipper etter byttets korte stopp. Har hunden vanskeligheter skal føreren på testleders anvisning flytte seg nærmere. Figuranten sitter helt stille til hunden er fremme. Når hunden tar kontakt, skal føreren på testleders anvisning ta av figuranten forkledningen og figuranten tar kontakt med hunden. Han skal ikke gjøre noen hurtig bevegelse, strekke fram hender eller se hunden i øynene. 

Moment 5. - Førertilknytning/koordinering

Hensikt. Å teste hundens evne til å finne et forsvunnet flokkmedlem (fører) og teste hundens opptreden i en konfliktsituasjon.

Momentets utforming. Minst et 10-talls såkalte 1/2-figurer (skytterfigurer) settes i et traktformet system på en gangsti e.l. Førerens skjulested skal ligge til side for gangsti e.l. Terrenget utenfor skal være vanskelig å komme fram i. Etter siste figur skal det finnes et merket skjulested til føreren.

Gjennomføring. Hund og fører plasseres ca. 15 meter framfor figurraden. Testens leder holder hunden. Foran de første figurene roper føreren på hunden, men skal deretter være stille. Føreren skjuler seg på den anviste plass (min. 10 m. maks. 20 m. bak siste figur). Når føreren er ute av syne slippes hunden. Får hunden problemer med å komme igjennom eller forbi figurene, skal den gis god tid. Så lenge den målbevisst konsentrerer seg om å finne føreren skal den ikke avbrytes. Mister hunden interesse, eller går tilbake til tilskuergruppen, oppfordres føreren til å rope på hunden. Føreren går tilbake mellom figurene med hunden fri koplet og lar hunden ta kontakt med figurene. 

Moment 6. - Førertilknytting/koordinering med forstyrrelse.

Hensikt. Å teste intensiteten i flokkfølelsen ved en uventet forstyrrelse. Å teste hundens opptreden i en konfliktsituasjon

Momentets utforming. Samme som i moment 6. Overraskelsen kommer i form av en liggende figur som plasseres ved siden av stien i den første figurraden. Figuren skal monteres slik at den hurtig kan reises opp.

Gjennomføring. Momentet utføres på samme måte som i moment 6. til hunden er 3 meter foran den liggende figuren. Figuren rykkes hurtig opp, og holdes så helt stille. Kommer hunden i konflikt skal den som tidligere gis god tid. Føreren anmodes om å kalle på hunden hvis den splittes i annen virksomhet. Føreren kobler hunden og tar kontakt med den "oppflyvende" figuren på tilbakeveien. 

Moment 7. - Overraskelse.

Hensikt. Å teste hundens mulighet til reaksjon i en overraskende situasjon, da den ikke er engasjert i noen annen handling.

Momentets utforming, En utstoppet kjeledress uten hode legges slik at den kan rykkes opp foran hunden som en overraskelse. Figuren skal være skjult slik at hunden ikke får et forvarsel.

Gjennomføring. Føreren går med hunden i langt løst hengende kobbel mot plassen for overraskelsen. 2 meter foran hunden rykkes "dukken" opp og skal forbli helt stille. (Ny bevegelse i "dukken" vil utløse en ny handling). Hundeføreren slipper førerlinen og stopper, for at hunden selvstendig og uten hindring skal kunne løse oppgaven. Føreren forholder seg helt passiv og handler først etter beskjed fra testlederen. På beskjed fra testleder legges dukken ned når hunden har kontrollert dukken. Momentet avsluttes med at ekvipasjen, fra utgangspunktet, passerer den liggende dukken. 

Moment 8. - Lydfølsomhet.

Hensikt. Å teste hundens reaksjoner i støysituasjoner.

Momentets utforming. Lyden skal arrangeres slik at det kommer helt uforberedt. Hunden må ikke få forvarsel pga. avvikende anordninger. Det må ikke være noen figurant i/ved lydkilden. (Reserverte hunder unnviker og tilgjengelige overvinner ubehaget lettere, avreaksjonen blir da en tilgjenge-lighetsprøve.) Skrammelet kan beleilig være opphengt i en line og falle ned på øvre delen av et skråstillet plateunderlag med en vinkel på 45-60 grader i forhold til det horisontale. Platens lengde bør være omlag 2 m. for å oppnå et riktig tidsintervall av lydpåvirkningen. Lyden blir dermed ikke oppfattet som et smell. Skrammelet skal være skjult slik at hunden ikke får et forvarsel.

Gjennomføring. Momentet skal så langt som mulig gjennomføres på flat mark, da hunden vil reagere forskjellig om figuranten kommer oppover (stigende) eller nedover. Ekvipasjen passerer plassen og "skrammelet" må komme nøyaktig når hunden passerer. Hundeføreren slipper førerlinen og stopper. Hunden får fritt opptre og undersøke hvor lyden kom fra. Viser den redsel eller bristende initiativ hjelper føreren hunden på testleders anvisning å avreagere. Se materiellbeskrivelse. 

Moment 9. - Sosial kamplyst.

Hensikt. Å teste hundens evne til å svare på og oppfordre til kamp.

Momentets utforming. Utløsningssituasjonen for sosial kamplyst skapes ved at figuranten har slik kledning at det mest mulig avviker fra det normale. Lang kappe som skjuler føttene, samt hodekledning. Figuranten starter i skjult terreng Vinden får ikke avsløre at figuranten er et menneske. Ved starten frambringer figuranten noen lyder. Dette kan gjøres ved å slå to steiner, pinner e.l. mot hverandre. Lyden skal ikke forbindes med menneske. Dette inngår ikke i testen av sosial kamplyst, men er et utmerket middel til å prøve hundens oppmerksomhet (temperament). Prøven for sosial kamplyst starter når hunden ser figuranten. Forflytningen mot hunden gjøres på en smygende måte med lav kroppsstilling og med utfordrende, heftige bevegelser.

Gjennomføring. Figuranten blir synlig 20 meter fra hunden og gjør den første kamputfordring. Figuranten fortsetter mot hunden og oppfordrer gjentatte ganger til kamp, stanser noen ganger og snur hodet bort for å gi hunden mulighet for selv å utfordre. Utfordrer hunden skal figuranten svare. Utfordringene skal komme jevnt helt inn til prøven avbrytes. Prøven skal gjennomføres med samme styrke og omfang for alle hunder. Testens leder avbryter prøven 4 meter fra hunden. Figuranten snur seg fra hunden og retter seg opp. Hunden kobles løs, og føreren tar av figuranten kledningen på testleders kommando. Figurantarbeidet krever utdanning og erfaring og skal være godt innøvd. 

Moment 10. – Dominans.

Hensikt. .Å teste hundens lyst til å bestemme over en artsfrende (menneske).

Momentets utforming. Dominans framkalles gjennom en lav, bred figur som har markerte øyne og tenner. Figuren skal røre seg sakte og i jevnt tempo mot hunden. Dominansfiguren lages av en 1/2 figur montert på en slede eller en kjelke. Kjelken påsettes en minst 25 meter lang line.

Gjennomføring. Figuren plasseres skjult 15 meter fra hunden og blir synlig da den settes i bevegelse mot hunden. Figuren dras sakte, jevnt og uten rykk. Gjør figuren rykk mot hunden utløser dette sosial kamp og prøven er mislykket. Hvis hunden ikke engasjerer seg får en ikke bruke trekklinen som oppvåkingsmiddel. Figuren stopper 4 meter fra hunden. Hunden kobles løs. I dominansprøven krever hunden ofte lang avreaksjonstid. La hunden opptre fritt og undersøke figurens spor. Føreren forflytter seg etter testleders anvisninger. Det kan bli nødvendig at føreren skjuler figurens øyne med hånden for at hunden skal avreagere. 

Moment 11. - Forsvarslyst.

Hensikt. Å teste hundens lyst til å forsvare og stoppe en inntrenger.

Momentets utforming. Forsvarslyst kan fremkalles i situasjoner der hunden utsettes for noe ukjent og avvikende som opptrer truende mot hunden selv, flokkmedlemmer eller reviret. Erfaringen viser at høye, smale figuranter med avgrensede hoder utrustet med markerte øyne og munn oppleves som truende. Draktene bør ha skarpe konturer. Figurantene skal bevege seg stereotypt. Dette minsker lysten til imponerhandling. På en slik måte kan hundens virkelige forsvarslyst bedre avleses. Forkledningen bør helst være laget av hvitt tøy for å få en avvikende effekt (på snødekt mark bør annen farge velges). I prøven brukes 2 figuranter som er skjult 25 meter fra hunden. Vinden får ikke avsløre figurantene. Momentet bør fortrinnsvis gjennomføres på flat mark.

Gjennomføring. Figurantene beveger seg sakte og stereotypt uten hurtige bevegelser mot hunden. Etter prøveleders anvisning forflytter figurantene seg vekselvis en om gangen og de siste 2 metrene samtidig. Figurantene stopper ca. 4 meter fra hunden. På testleders anvisning snur figurantene seg om og forsøker å skjule ansiktet. De står helt stille til testleder ber de om noe annet. Føreren tar av figurantene forkledningene på testleders anvisninger. 

Moment 12. - Skuddprøve.

Hensikt. Å teste hundens reaksjoner og mulighet til å aktivisere seg under skuddløsning.

Momentets utforming. Skytteren skal befinne seg minst 25 meter fra hunden. Vinden får ikke være fra en slik retning at eventuell kruttrøyk distraherer hunden. Hensiktsmessig lekegjenstand skal være på plass. Det skal minst skytes to skudd, ett i aktivitet og ett i passivitet. Dommer vurderer om det skal skytes flere skudd, enten enkeltvis eller i serier.

Gjennomføring. Føreren engasjerer hunden i lek. Når hunden starter leken eller annen aktivitet avfyres skuddet. Hunden skal også testes i passivitet. Føreren holder hunden i langt kobbel uten å påvirke den med kommando. Hvis hunden har vært påvirket under skuddløsningen må den aktiviseres på en eller annen måte før den forlater plassen.

Bedømmelse:

Prøven bedømmes etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/egenskaper.

Prøven bedømmes bestått/ikke bestått.

Originalt registreringsbevis skal foreligge ved deltakelse på karaktertest. Resultatet bestått/ikke bestått skal føres på baksiden av originalt registreringsbevis, undertegnes av dommere og stemples med arrangerende klubbs stempel.
Resultatet er stambokberettiget, og skal registreres hos NKK.