Mentalhundbeskrivning         Karaktertest      Funksjonsanalyse

MENTALHUNDBESKRIVNING 
Kilde: NKK

 MOMENTENES GJENNOMFØRING

Moment 1. – Kontakt.

Hensikt. Å beskrive hundens evne til å ta kontakt med og besvare kontaktatferd fra fremmede mennesker.

Utforming. Funksjonærer og tilskuere skal være på plass før hunden ankommer. Testledere skal ikke være kjent for hunden og skal ikke ha truffet eller hilst på hunden tidligere på prøvedagen.

Dersom ekvipasjen må følges til første moment skal dette gjøres av en funksjonær som siden ikke er til stede under kontakt eller handlingsmomentene.

Gjennomføring

1) Hund og fører går rundt blant    tilskuerne.

 

2) Hund og fører går fram til testlederen som står passiv ca. 10 m fra gruppen.

 

3) Testlederen hilser på føreren.

4) Testelederen hilser på hunden. Dersom hunden viser forsiktighet skal testlederen ikke trenge seg på. Avslutt når hunden har tatt eller besvart, unnveket eller avvist kontakten.

Viktig: Testleder skal ta kontakt på en naturlig måte. Øyekontakt er ikke ønskelig.

 

5) Testlederen tar hunden i linen og forflytter seg 10 m fra føreren, hvorpå han vender seg mot føreren, setter hunden uten å kommandere denne (signal med hendene evt. Lett trykk på krysset), klapper den og returnerer til føreren.

Viktig: Hunden skal på en aktiv måte lokkes til å følge med, men ikke tvinges - vegrer hunden seg skal momentet avbrytes.

6) Framme hos føreren tar testlederen ny kontakt med hunden. Testlederen håndterer hunden ved å føre en hånd på hver side av manken, langs brystkassen over lendet og ned mot bakbena. Foretar kontroll av tenner og bitt.

Viktig: En hund som ikke vil "la seg" håndtere skal ikke tvinges til dette. I slike tilfeller skal momentet avbrytes.

Moment 2. – Lek.

Hensikt. Å beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med lek med gjenstand.

Utforming. Hund og fører går til "lekeplassen" ca. 10 meter fra tilskuerne. Lekegjenstanden skal være en sterk tøyfille ca. 5 cm tykk, og 50 cm lang og med 2 knuter fordelt med jevn avstand på fillens lengde. Som avledningsgjenstander skal andre filler være tilgjengelige. Det skal være tilstrekkelig antall lekegjenstander slik at hver hund får anledning til å leke med en ren og tørr fille.

Gjennomføring. Hunden, som bør være frikoblet, skal befinne seg mellom testleder og hundeføreren. Disse står ca. 4 meter fra hverandre. Føreren skaper interesse for gjenstanden ved å svepe den med korte rykkvise bevegelser mot underlaget 2 ganger. Deretter kaster hundeføreren gjenstanden til testlederen, dette skjer 2 ganger. Testleder kaster deretter gjenstanden raskt ca. 10 meter fra hunden. Dersom hunden griper gjenstanden snur testlederen seg og løper noen steg fra hunden og forsøker å lokke den til seg. Dersom det ikke lykkes å få hunden til testleder, tar denne en ny gjenstand og forsøker å få hunden interessert i denne (avledning). Prøven utføres 2 ganger. Etter andre gangen forsøker testleder å få hunden interessert i gjenstanden og få i gang en kamp med hunden. Griper hunden gjenstanden skal testeleder sette i gang en drakamp - maksimal tid 30 sekunder. Om testlederen misslykkes med drakampen kan føreren avslutningsvis leke med hunden.

Etter at hunden har startet drakampen skal testlederen være vendt mot hunden med både kropp og blikk samt dra i filla med bevegelser fra hunden.

Under drakampen skal testlederen bli passiv ca. 5 sekunder for å avdekke om hunden vil fortsette drakampen tross testlederens passivitet. 

Moment 3. - Jakt.

Hensikt. Å beskrive hundens lyst til å forfølge et bytte og gripe dette.

Utforming. Momenter anlegges på et noenlunde plant underlag, en bred skogssti eller likende. Til å oppnå byttets sikk-sakk mønster kan hjul eller stolper benyttes.

Momenter må arrangeres slik at det ikke oppstår forstyrrende lyd fra hjul, stolper eller annen teknisk utrustning og slik at gjenstanden forblir synlig for hunden på hele strekningen etter start.

10 hjul eller stolper slås solid ned i bakken. Disse settes på en rett linje med innbyrdes avstand jfr. fig. 1. Det femte hjulet/stolpen merkes med en liten sløyfe eller lignende, men slik at hunden ikke forstyrres av denne.

Gjenstanden/byttet skal være ca. 40 cm langt og av et fibermateriale eller liknende med en farge som gir kontrast til bakgrunnen og utrustet med en løkke for å lette innfesting. Gjenstanden skal skiftes ut mellom hver hund til ett for dagen nytt bytte. Antall byttegjenstander skal samsvare med antall påmeldte hunder.

Det skal benyttes en tynn line ca. 40 m lang, som er "glatt" og ikke lager lyd som legges i sikk sakk mellom stolpene. Linen skjøtes med en ca. 20 m sporline eller lignende fram til hjelperen. Linen skal legges med en "startslakk" slik at hjelperen har den riktige farten i det linen trekker i gang byttet. Hjelperen skal være skjult for hundeføreren og hunden og ikke kunne avsløres av vinden. Hjelperen løper i god fart til et merket sted hvor han/hun stopper. Når hjelperen har stoppet tar han/hun tak i linen og gir denne to rykk med to sekunders tidsintervall. Gjenstanden skal være synlig for hunden hele tiden.

Utgangsposisjonen for hund og fører skal være merket. Vær nøye med vindretningen. Da det er vanskelig å få dette momentet til å fungere tilfredsstillende, må det prøves nøye før prøven starter.             
 Detaljriss av hjul    "Akseltapp"av stål

Gjennomføring. Ekvipasjen og testleder starter 10 m bak anvist startpunkt. Føreren kobler hunden fri, tar hunden i halsbåndet, forflytter seg fram til startpunktet og stanser. Byttet startes innen ett sekund.

Hundefører tar ett skritt fram og slipper hunden på testelderens anvisning ved markert plass.

Gjenstanden må ha høy fart og rykkvis bevegelse/flukt for å gi den rette påvirkning som kan utløse jakt. Prøven utføres alltid to ganger uavhengig av første gangs resultat. Dersom reaksjon uteblir første gang kan dette bero på en tilfeldighet. Fungerer hunden første gang vil man kunne se om intensiteten forandres andre gang. Dersom hunden ikke når/går fram til byttet skal den kobles og ekvipasjen gå fram til siste stolpe/hjul. Hunden får i dette tilfellet ikke gripe byttet. Hunden får heller ikke se når byttet legges tilbake på plass.

Liten snitsel= liten fille

Moment 4. – Aktivitetsnivå.

Hensikt. Å beskrive hundens reaksjoner i en situasjon der forventet aktivitet uteblir.

Utforming. Dommere og tilskuere tar plass som ved tidligere momenter. Hund og fører plasseres på en avstand ca. 10 m fra publikumsgruppen. Ved valg av prøveplass skal det velges et område der det helt naturlig finnes skogsgreiner, pinner, stein og liknende på bakken og som er fritt for forstyrrelser. Det skal være alternativ prøveplass tilgjengelig.

Gjennomføring. Prøvetid 3 minutter. Hund og fører passerer forbi publikum og funksjonærer og stanser på anvist plass 10 m fra gruppen. Hunden skal under prøven ha full frihet til å bevege seg i kobbelets lengde, føreren skal være passiv. 

Moment 5. – Avstandslek.
Publikumsgruppa plasseres minst 5 m bak ekvipasje

Hensikt. Å beskrive hundens evne til å oppta aktivitet/samarbeid med fremmed person på avstand fra føreren.

Utforming. Prøven legges til et åpnet terreng der det legges vekt på at figuranten (fig) skal stå i kontrast til omgivelsene.

Det skal finnes to naturlige gjemmesteder, ett for start og ett for avslutning. Det siste gjemmestedet skal være så glissent at dommerne kan observere hva som hender, men at hunden må gå rundt og nærme seg fra siden, f.eks. en busk.

Avstanden mellom hund og fig skal være 40 m og fig forflytter seg i 90 graders vinkel i forhold til hunden mellom "gjemmestedene" som skal ligge med innbyrdes avstand 12 m.

Fig skal være kledd i en ¾ lang cape med hette. Capen skal kunne tas hurtig av ved demaskeringen. Fargen skal være blå, grå eller grønn og bryte mot bakgrunnen. Gjenstand til lek skal være av samme type som for lek i moment nr 2.

For å avgi startlyd kan håndklapp eller en kjepp som slås mot f.eks. en trestamme benyttes.

Gjennomføring. Føreren holder hunden i halsringen eller i et "startkobbel" (som kan løses ut uten å forstyrre hunden) med retning mot fig.

Fig som er skjult og iført capen, startet momentet ved å avgi lyd; klapping eller slag mot trestamme. Fig går deretter umiddelbart noen steg i nedhuket stilling med siden mot hunden, retter siden blikket og kroppen mot hunden. Ved hjelp av capen gjøres kroppen bred oventil samtidig som fig huker seg hurtig mot hunden. Fig beveger seg igjen i nedhuket stilling med siden vendt mot hunden 3 m hvoretter han/hun gjentar bevegelsen rettet mot hunden (blikk, kropp, bredde, utfordring). Dette gjentas ytterligere en gang. Deretter retter fig seg opp og tar av hetten. Fortsatt vendt mot hunden tar fig frem lekegjenstanden og kaster det i luften 3 ganger. Umiddelbart etter dette løper fig til gjemmestedet, hvor fig demaskerer seg hurtig og blir sittende på capen med lekegjenstanden gjemt. Hodet og blikk skal være rettet fra hunden. Hunden slippes når fig har satt seg og er i ro.

Når hunden kommer fram til fig begynner denne å snakke, reiser seg opp og gjør seg synlig for dommerne. Lek startes med hunden ved at fig beveger gjenstanden med korte rykkete napp langs bakken. Når hunden deltar, leker fig aktivt i 10 sekunder, slipper gjenstanden og er passiv i 10 sekunder. Om hunden ikke deltar i leken beholdes gjenstanden og fig avbryter leken i 10 sekunder. Etter avbruddet løper fig fram og tilbake i 10 sekunder på en 5 – 10 m strekning, lokker med kropp og stemme (uten å benytte hundens navn) for å aktivisere til ny lek. Etter ny pause/passivitet på 10 sekunder gjentas aktiviteten. Fig skal opptre uten å være truende under hele lekemomentet. Føreren skal være passiv og stille. Om hunden "stikker av" med filla løper fig. uten denne.

Avreaksjon. Om hunden ikke selv tar kontakt med fig. (etter at denne er ferdig med sin lek):

1. Fig prater med hunden i 10 sekunder

 

2. Fig viser seg for hunden, lokker og leker/kaster med gjenstanden i 10 sekunder

 

3. Føreren går mot fig som fortsatt er aktiv

 

4. Om hunden ikke vil ta kontakt med fig til tross for at føreren er hos denne, tar føreren og fig en kort spasertur sammen.

Moment 6. – Overraskelse.

Hensikt. Å beskrive hundens reaksjon i forbindelse med visuell overraskelse.

Utforming. En lett utstoppet, blå, grå eller grønn kjeledress, størrelse 50 og uten hode, monteres slik at den kan rykkes opp foran hunden som en overraskelse. Kjeledressen skal være skjult slik at hunden ikke kan se den fra 3 m avstand. Kjeledressen plasseres i en grop e.l. og skjules for innsikt med grener o.l. skjulet skal være så lav som mulig for å ikke utgjøre et hinder ved en påfølgende undersøkelse. I øvre del av kjeledressen skal det være en treribbe som stabiliserer kjeledressens overkropp og armer. Lengst ute i hver ende av ribben (armene) monteres en krok e.l. som linens kan festes i. De to linene skal løpe i hver sin trinse og deretter samles/festes til en line. Trinsene må løpe lett og ikke avgi lyd. Linen skal ikke være elastisk. Bena til kjeledressen må festes til bakken. En måte å gjøre det på er å sy fast karabinkroker i kjeledressens ben som senere kan festes i øyekroker til trepåler e.l. Kjeledressen må være i absolutt ro når den er rykket opp – ny bevegelse i kjeledressen vil utgjøre en ny påvirkning. Den må også plasseres slik at den kommer fritt opp og skal ikke plasseres foran en trestamme e.l. som kan hindre ekvipasjen i å passere på begge sider av kjeledressen. Lag et merke i bakken der hunden skal være når kjeledressen rykkes opp.

 

Gjennomføring. Føreren går med hunden i kort line, som kun forhindrer at hunden i å vike i sideretning, rett mot momentet.

Tre meter foran hunden rykkes kjeledressen opp og skal forbli helt i ro. Føreren skal slippe kobbelet og stoppe vendt mot kjeledressen straks denne dukker opp. Føreren handler deretter kun på testleders beskjeder. 

Nysgjerrighet

1. Føreren er passiv

 

2. Føreren går halve distansen

 

3. Føreren går fram til kjeledressen

 

4. Føreren får prate med og ta på kjeledressen uten å bevege den, sette seg på huk ved dressen og lokke på hunden

Dersom hunden ikke kommer inntil:

5. Føreren legger ned kjeledressen

 

6. Hunden føres bort og kjeledressen heises opp

Ved kontroll av den gjenstående redselen/nysgjerrigheten starter ekvipasjen 10 m foran den oppheisede kjeledressen, passerer denne og fortsetter rett fram 10 m bak kjeledressen. Her vender ekvipasjen helt om og returnerer til utgangspunktet 10 m foran kjeledressen. Hunden skal under passeringene befinne seg mellom føreren og kjeledressen. Prosedyren gjentas ytterligere en gang.

Illustrasjonstegning til moment 6.

Det skal være plass slik at hund og fører kan passere.

Moment 7. – Lydfølsomhet.

Hensikt. Å beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med overraskende lyd.

Utforming/materiale. "Skrammelet" skal bestå av en kjetting som trekkes på en ruglete plate f.eks. bølgeblikk. Platen skal monteres ca. 5 cm. over bakken slik at den ikke berører denne. Platen plasseres ca 1,5 m på venstre side parallelt med ekvipasjens veg/gangretning. Lyden skal komme uforvarende og overraskende. Hunden skal ikke forvarsles gjennom avvikende anordninger. Lyden starter i hundens marsjretning. Lyden skal pågå i ca 3 sekunder.


Kjetting    Treramme     Bølgete plate   Hull til linen.

Gjennomføring. Føreren går med hunden i kort line, som kun forhindrer at hunden i å vike i sideretning, rett mot prøveplassen. Lyden skal starte presis i det hunden skulder/side passerer kjettingens utgangspunkt. Føreren skal slippe kobbelet og stoppe vendt mot lydkilden når lyden starter. Hunden får fritt og uavhengig undersøke hvor lyden kom fra. Føreren venter på videre signal fra testleder før han foretar seg noe. Føreren handler deretter kun på testleders beskjeder.

Nysgjerrighet

1. Føreren er passiv

 

2. Føreren går halve distansen til lydkilden

 

3. Føreren går helt frem

 

4. Føreren prater med skrammelet og kan ta på det uten å bevege det/lage lyd, sette seg på huk inntil skrammelet og lokke på hunden.

Ved kontroll av den gjenstående redselen/nysgjerrigheten starter ekvipasjen 10 m framfor lydkilden, passerer denne og fortsetter rett fram 10 m bak lydkilden. Her vender ekvipasjen helt om og

returnerer til utgangspunktet 10 m foran lydkilden. Hunden skal under passeringene befinne seg mellom føreren og lydkilden. Prosedyren gjentas ytterligere en gang. 

Moment 8. - Spøkelser

Hensikt

Å beskrive hundens eventuelle redsel og lyst til å vise trussel/aggressivitet overfor et objekt som nærmer seg langsomt.

Utforming

Momentet bør legges til delvis åpent og plant terreng, slik at hunden ser spøkelsene godt. Vindretningen skal være slik at hunden ikke får vitring fra/kontakt med figurantene før øvelsen starter.

Som hode på spøkelset kan f.eks. benyttes en hvit plastdunk på 20 – 25 liter eller en hette stivet opp innvendig ved hjelp av en lampeskjerm. Øynene skal være 3 cm i diameter og være plassert 3 cm fra hverandre regnet fra hullkanten. Rundt øynene skal det være en 0,5 cm bred sort rand, som skal ligge i direkte tilknytning til/rundt hullene. Munnen skal bestå av et 9 cm langt og 1 cm brett

sort strek plassert 8 cm under øynenes nedre kant. Hodelaget må i alle tilfeller beholde øynenes plassering og innbyrdes avstand. Drakten skal bestå av hvitt tøy (laken e.l.) og syes som en pose uten armer, være fotlang og ikke så vid at den kan flagre og forsynt med borelås over skuldrene for å lette avmaskeringen. Sidene skal ha "lommeåpning" i midjehøyde. Drakten skal gå helt ned til bakken slik at bena ikke synes. Når spøkelsene er i aktivitet bør de holde drakten slik at de ser lange og smale ut. Under prøven benyttes to figuranter som er gjemt 20 m fra hunden, og slik at de ikke avsløres av vinden.

Illustrasjonstegning til moment 8.

Gjennomføring

Føreren står med hunden koblet på anvist plass. Ved start av momentet blir først begge spøkelsene synlige samtidig. Etter testlederens anvisning forflytter spøkelsene vekselvis en av gangen 3 m per gang mot hunden. Figurantene skal bevege seg sakte og stereotypt, uten brå bevegelser. Figurantene stoppes og vendes om på 4 m avstand fra hunden eller om hunden er bak føreren 4 m fra denne.

 

Nysgjerrighet. Figurantene må stå absolutt stille.

Føreren handler kun etter beskjed fra testleder som følger:

1. Føreren kobler hunden fri alternativt slipper kobbelet og står deretter passiv. Hunden velger som regel selv hvilket spøkelse den vil begynne å undersøke.

 

2. Føreren går halve distansen mot det spøkelset hunden velger. I de tilfeller hunden ikke har vist interesse eller har valgt ut spøkelse, går føreren 2 m rett frem mellom disse.

 

3. Føreren går fram til spøkelset

 

4. Føreren prater med spøkelset og får lokke på hunden

 

5. Føreren hjelper spøkelset å demaskere hodet

 

6. Figuranten stikker hendene ut av "lommeåpningene"

 

7. Figuranten tar kontakt med hunden

Når hunden har undersøkt spøkelset tar føreren av hodeplagget og holder det i hånden eller legger det på bakken med øynene ned.

Om hunden ikke selv tar kontakt med figuranten, lokker/prater figuranten i stående stilling med hunden i maks 15 sekunder. Lommeåpningen i siden på drakten gir figuranten mulighet til å bruke hendene.

Når hunden har hilst på det første spøkelset gjennomføres avreaksjon på det neste i henhold til pkt. 4, 5 og 6.

I de tilfeller figuranten ikke får kontakt med hunden demaskeres spøkelsene helt og hund, fører og figuranter tar en kort spasertur.

Moment 9. - Lek.

Hensikt. Å avdekke om hundens lekelyst har endret seg under gjennomføring av prøven(e).

Utforming. Gjennomføres på samme sted som skuddprøven (moment 10).skytteren skal være utplassert før momentet starter. Forøvrig gjennomføres det som lek 1 – moment nr 2.

Gjennomføring. Gjennomføres som lek 1 (2a – 2 b i beskrivelsesmalen), men her utføres momentet kun en gang. Deretter aktiviserer føreren hunden til lek og momentet går direkte over i neste som er skuddprøve. 

Moment 10. – Skuddprøve.

Hensikt. Å beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med skuddløsning.

Utforming. Skytteren skal befinne seg 20 m fra hunden og være skjult for denne. Vindretningen skal ikke være mot hunden og på den måten distrahere denne. Alternative lekegjenstander, valgt og skaffet til veie av arrangør/dommer, kan benyttes i tilfelle hunden ikke svarer på leke med fille. Det skal benyttes 9 mm startrevolver. Skuddene skal løsnes med minst 10 sekunders mellomrom.

Gjennomføring. Føreren engasjerer hunden i lek (fig. 1) – om hunden ikke leker skapes annen form for aktivitet, for eksempel springmarsj. Dersom det ikke lykkes å få hunden i aktivitet prøves den med samtlige (4) skudd under passivitet. Leken/aktiviteten bør pågå i ca 15 sekunder innen første skudd løsnes. Dersom hunden har vært aktiv under første skuddløsning skal den også prøves under passivitet. Føreren holder hunden i langt kobbel uten å påvirke den med kommando (fig. 2).

Deretter aktiviseres hunden igjen med lek, dog uten skuddløsning. Antall skudd som skal løsnes skal være 2 under aktivitet og 2 under passivitet.

Det gjøres oppmerksom på at NKK ikke har utarbeidet noen mal som viser hvor de diskvalifiserende feilene skal ligge.
For å få en test som viser hvor hunden har sine event. diskvalifiserende feil, henvises til Svenska Rottweilerklubbens
retningslinjer for MH-beskrivning. Vi på Knertebo tar våre tester i Sverige etter de svenske reglene.