Mentalhundbeskrivning         Karaktertest      Funksjonsanalyse


 

          KARAKTERTEST 

4. GJENNOMFØRING AV PRØVEN.

Definisjon. Testbanen er en løype, gjerne en rund løype, hvor det utplasseres gjenstander og/eller figuranter i henhold til materialbeskrivelsen.

Momenter er de påvirkninger som er ment å skulle utløse handling hos hund i testbanen.

Dommere er de som av NKK er autorisert for karaktertest eller funksjonsanalyse og som er engasjert av arrangerende klubb for å bedømme hundens atferd etter fastlagt skjema.

4.1. MOMENTENES FASER.

Hvert moment omfatter tre sekvenser: Oppmerksomhet, Gjennomføring og Avslutning.

Oppmerksomhet. Hvert moment skal startes likt for alle hunder. Viser en hund liten eller ingen interesse, skal momentet ikke startes annerledes eller mer interessant for å få hunden til å aktivisere seg.

Gjennomføring. Påvirkningene i momentene som skal utløse reaksjon/handling fra hundens side skal ha samme utforming og styrke for hver hund.

Avslutning. Avslutningen skal gjennomføres slik at det ikke oppstår en ny påvirkning/situasjon for hunden. For eksempel må ikke testleder eller hundefører bevege objektet eller figuranten bevege seg i feil øyeblikk.

Tidsfaktoren har stor betydning for hunden og tiltak for å hjelpe hunden skal i alle moment skje med tidsintervall på ca. 15 sek., altså 15 sek. etter at hunden har passivisert seg eller der det ikke er fremdrift mot momentet.

Avslutning – nysgjerrighet og gjenværende redsel.

Gjennomføres der ikke annet fremkommer i momentbeskrivelsen.

a. Føreren er passiv, hunden får undersøke uten     hjelp.

 

b. Hunden får noe hjelp av fører ved at denne går     halvveis frem til objektet.

 

c. Fører tar nærkontakt ved å stille seg ved/foran     objektet – front mot front.

 

d. Hundefører snakker til figurant eller objektet,     figuranten svarer, og hundefører kan kaller på     hunden.

 

e. Hundefører hjelper figuranten med å ta av
    forkledningen         

 

f. Når hunden har tatt kontakt koples denne. Uavhengig av om kontaktdelen har vært meget hurtig, skal hunden ikke tvinges til ytterligere undersøkelse. En hund som har vanskelig for å avreagere bør få forlate plassen ved momentet og bli med føreren på noen kontrollrunder til redselen er dempet.

          g. Kontrollrunder innledes i samme retning som hunden               var i da momentet ble utløst.

 

4.2. MOMENTENES GJENNOMFØRING  Eksempel på testbane.

Moment nr. 1.: Tilgjengelighet

Moment nr. 2.: Passiv figurant

En helt tildekket passiv

figurant hvor hunden passerer.

Momentet skal være skjult

fra tilgjengelighetsprøven.

Moment nr. 3.: Overraskelse - lydpåvirkning.

Noe faller ned på en blikkplate.

Se materiellbeskrielse.

Moment nr. 4.: Visuell påvirkning.

Plutselig tilsynekomst av en

figurant som beveger seg raskt

på skrå foran, og videre fra

hunden. Figuranten beveger

seg maks. 5 meter.

Moment nr. 5.: Skuddprøve.

Hunden prøves med ett skudd i

passivitet og ett i aktivitet.

Antall skudd deretter, etter

dommerens skjønn.

Hunden skal være koblet i en minst 1,5 meter førerline. Dommerne kan beordre føreren til å

benytte langline eller koble hunden løs. Avstanden mellom momentene må være så stor at

hunden "mister" kontakten med foregående moment, før den prøves i den neste. 

5. PREMIERING.

Det er ingen premiering på karaktertest.

6. BEDØMMELSE OG GODKJENNING.

Prøven bedømmes etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/egenskaper.

Prøven bedømmes bestått/ikke bestått.

Originalt registreringsbevis skal foreligge ved deltakelse på karaktertest. Resultatet bestått/ikke bestått skal føres på baksiden av originalt registreringsbevis, undertegnes av dommere og stemples med arrangerende klubbs stempel.
Resultatet er stambokberettiget, og skal registreres hos NKK.